Ги следиме нашите производи од сеењето до потрошувачот, го обработуваме свежиот зеленчук колку што е можно побргу и на тој начин ја задржуваме природноста. Свежиот зеленчук, по бербата, во најдобриот степен на зрелост и големина, се преработува во рок од само неколку часа.