Глобус – во служба на природата

Еколошкото производство ни е многу важно!

  • Стапка на рециклирање на отпадот: 85%
  • Управување со ефикасно користење на природните ресурси
  • Металот кој што се користи за конзервите е лесен за рециклирање